تبلیغات
مقاله و پروژه - تحقیق اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان

تحقیق اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان   شامل  68 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱-۱-مقدمه

انتروکوک­ها کوکسی­های گرم مثبتی هستند که اگر چه به طور معمول فلور نرمال دستگاه گوارش انسان و حیوانات محسوب می­شوند، ولی امروزه آنها به عنوان عامل مهم عفونت­های بیمارستانی مطرح هستند (۱). این باکتری­ها به علت کسب مقاومت­های چندگانه به انواع آنتی بیوتیک­ها، به عنوان یکی از مشکلات درمانی محسوب  می‌شوند. از جمله مقاومت­هایی که در انتروکوک­ها ایجاد شده است می­توان به مقاومت نسبت به دوزهای بالای آمینوگلیکوزیدها، بتالاکتام­ها و گلیگوپپتیدها اشاره کرد و از آنجائی که معمولاً ونکومایسین به عنوان آخرین راه حل درمانی برای سویه‌های مقاوم به چند دارو استفاده می­شود (۲)، بنابراین مقاومت به ونکومایسین در بین سویه‌های انتروکوکی دارای اهمیت به سزایی است، مقاومت به آمینو گلیکوزیدها نیز به دلیل شکست درمانی در سینرژی یک داروی موثر بر دیواره باکتری (مثل پنی سیلین) و آمینو گلیکوزیدها، مشکل دیگری را در درمان آنها ایجاد کرده است (۳)، خصوصاً اینکه، این مقاومت­ها می­توانند توسط عناصر ژنتیکی مختلفی مثل ترانسپوزون­ها و پلاسمیدها بین گونه­های انتروکوکی و حتی بین جنس­های باکتریایی منتقل شوند و در نتیجه طیف وسیعی از باکتری­ها را درگیر کنند (۴).

حضور ژن­های مقاومت برروی کروموزم باکتریایی و یا پلاسمیدی می­توانند مقاومت به چندین آنتی­بیوتیک خانواده آمینو­گلیکوزیدی را ایجاد کند. بنابراین تعیین فراوانی ژن­های مقاومت به آمینو گلیکوزیدها می­تواند در انتخاب یک رژیم درمانی مناسب، موثر باشد (۵).

انتروکوک­ها که سالیان  متوالی، تنها به عنوان فلور غیربیماریزای دستگاه گوارش انسان و حیوانات محسوب می­شدند، در طول دو دهه گذشته، به سبب نقش موثری که در ایجاد عفونت‌های بیمارستانی داشته و استعداد ویژه­ای که در کسب مقاومت­های چندگانه نسبت به انواع آنتی بیوتیک­های مرسوم نشان داده اند، به شدت مورد توجه قرار گرفته­اند (۶, ۷).

از انواع مقاومت­هایی که نسبت به آنتی بیوتیک­های مختلف  در انتروکوک­ها مشاهده می­گردد می­توان به مقاومت نسبت به دوزهای بالای آنتی بیوتیک­هایی از خانواده­های بتالاکتام­ها ( (۸)، گلیکوپپتیدها (۹) و آمینوگلیکوزیدها (۱۰)  اشاره نمود.

درباره اهمیت مقاومت به دوزهای بالای آمینوگلیکوزیدها  کافی است بدانیم درمان عفونت­های سیستمیک چون اندوکاردیت­ها (۱۱)، باکتریمی (۱۲)و مننژیت (۱۳) تنها در حضور رژیم­های درمانی که حاصل ترکیب آنتی­بیوتیکی با این گروه دارویی است، امکان پذیر می‌باشد.  آمینو گلیکوزیدها به جهت مشاهده مقادیر روزافزون مقاومت به دوزهای بالای آنها و نقش موثری که عناصر ژنتیکی متحرک خارج کروموزمی همچون پلاسمیدها در گسترش این نوع از مقاومتها بر عهده دارند، از جایگاه ویژه­ای برخوردارند (۱۴). امروزه، دستیابی و بکارگیری بهترین، مطمئن ترین و سریعترین روش به منظور تشخیص حضور این نوع مقاومت، تعیین مقادیر MIC[1] آنها و نیز یافتن علل انتشار و پراکندگی آنها و در آخر قضاوت پیرامون کارا بودن و یا عدم کارایی این خانواده آنتی بیوتیکی در رژیم­های دارویی، از مهمترین وظایف آزمایشگاه­های مرجع، تشخیص طبی و بیمارستان­ها می‌باشد.

انتروکوکوس شامل کوکسی گرم مثبت و کاتالاز منفی است، که تا کنون ۱۹ گونه آن شناسایی شده‌اند. اما فقط ۲ گونه از آن یعنی انتروکوکوس فکالیس وانتروکوکوس فاسیوم  عامل اصلی در عفونت­های انسانی می‌باشند. این دو گونه یکی ازشایعترین عوامل عفونت­های بیمارستانی نیز محسوب می­شوند که اطلاق نام انتروکوک به دلیل توانایی حضور آنها در روده می­باشد و در ضمن این گروه یکی از مقاومترین گروه باکتری­ها در مقابل آنتی بیوتیک­ها می­باشند (۱۵).

یکی از دلایل اصلی نقش آنها در عفونت بیمارستانی  مقاومت ذاتی این باکتری به چندین آنتی بیوتیک  مورد بیمارستان دیده استفاده می‌باشد و مهم‌تر اینکه شاید توانایی آنها برای دریافت مقاومت به تمام آنتی‌بیوتیک‌ها به دلیل قدرت دریافت اجزای خارجی ژنتیکی ازطریق پلاسمید است. همچنین ایجاد مقاومت می­تواند از طریق موتاسیون صورت گیرد؛ که منجر به ایجادانتروکوک­های مقاوم به وانکومایسین می شود. کنترل این دسته بسیار مشکل شده است (۱۶, ۱۷)

روش‌های کشت به ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان نیاز دارد، تا باکتری رشد کرده و تعیین هویت شده و آزمایش تعیین حساسیت برای آن انجام شود(۱۸). در بعضی از موارد سرعت عمل می‌تواند جان بیمار را نجات دهد، لذا استفاده از روش مولکولی مولتی پلکس PCR جهت تشخیص باکتری‌های عامل عفونت می‌تواند مفید باشد (۱۹, ۲۰).

۱-۲-انتروکوک­ها[۲]

۱-۲-۱-طبقه بندی

واژه اﻧﺘﺮوﮐوک ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯽ ﯾﺮ ﺳﯿﻠﯿﻦ [۳] درسال ۱۸۹۹ ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ[۴] ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻔﺖ ﯾﺎ زﻧﺠﯿﺮه­ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه در ﻣﺪﻓﻮع دﯾﺪه ﺷﺪﻧﺪ، انتخاب شد. ﻣﺸﺎﻫﺪات اوﻟﯿﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻧﮓ آﻣﯿﺰی ﮔﺮم، ﺷﮑﻞ، آراﯾﺶ ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﻓﻘﺪان ﮐﺎﺗﺎﻻز، اﻧﺘﺮوﮐﻮک ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻋﻀﺎء ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮک ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮد. ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﺮوه ﺑﻨﺪی ﻻﻧﺴﻔﯿﻠﺪ[۵] در ﺳﺎل ۱۹۳۳، اﻧﺘﺮوﮐﻮﮐ­­ﻬﺎ از ﻧﻈﺮ آﻧﺘﯽ ژن اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ در ﮔﺮوه  Dﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ (۲۱). ربکا لانسفیلد رده بندی جدیدی را پیشنهاد  کرد. وی دریافت که اگر استرپتوکوک را در محیط کشت مایع با اسیدیته قوی ( pH=2)  قرار داده و به مدت  ۱۰ دقیقه در گرمای C0 100  نگه دارند ماده آنتی ژن محلولی از جنس هیدرات کربن از دیواره باکتری خارج می شود که آن را، کربوهیدرات C نامید، و بر اساس این آنتی ژن آنها را به گروه های A تا E تقسیم بندی کرد. تمام اعضای جنس انتروکوک با آنتی سرم گروه D لانسفیلد واکنش می­دهند (۲۲, ۲۳(.

در سال ۱۹۰۶ نام انتروکوکوس فکالیس توسط اندرو و هوردر[۶] برای  ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﻌﻘﺎد ﺷﯿﺮ، ﺗﺨﻤﯿﺮ ﻣﺎﻧﺘﯿﻮل و ﻻﮐﺘﻮز و ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎیی ﺗﺨﻤﯿﺮ راﻓﯿﻨﻮز را داﺷﺖ ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ (۲۳(.

جنسون[۷]، انتروکوکوس ﻓﺎﺳﯿﻮم را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ اﻟﮕﻮی ﺗﺨﻤﯿﺮی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از نتروکوکوس ﻓﮑﺎﻟﯿﺲ ﺑﻮد را ﺷﺮح داد (۲۴, ۲۵(.

اﺳﺘﺮﭘﺘﻮﮐﻮﮐﻮس دوراﻧﺲ[۸] توسط و وینگ که مشابه با استرپتوکوکوس فاسیوم با فعالیت تخمیری کمتر معرفی گردید، اما جنسن انتروکوکوس نخستین بار در سال ۱۹۸۴ توسط چلیپر و کلیفر ا از استرپتوکوکوها جدا شد. جنسن انتروکوک فقط دارای آنتی ژن گروه D است که جزء فلور نرمال دسگاه گوارش انسان می­باشد. سایر گونه­ها که آنتی­ژن گروه D  را دارند قسمتی از فلور نرمال روده را تشکیل می­دهند و استرپتوکوک­های گروه D می­باشند (۲۶، ۲۷)

امروزه اما این جنس، گونه‌های متعددی را در خود جای می‌دهد که تعداد آنها در منابع مختلف از ۱۷ تا ۲۱ گونه متغیر بوده (۲۳, ۲۶) و در ۵ گروه قرار می‌گیرند (۲۶) . شایع‌ترین آنها دو گونه، E. faecium  وE. faecalis هستند.  اما گزارش‌هایی به ندرت مبنی  بر مشاهده سایر گونه‌ها در عفونت‌های انسانی دیده شده است که از انواع این‌گونه‌ها می‌توان به E.duranE. flavescens, E. munstii, E. gallinarum, E. avium, E. casseliflavus, E. raffinosus و E.hirae اشاره نمود (۲۲, ۲۶, ۲۷). حضور این‌گونه‌ها در مناطق مختلف دنیا متفاوت بوده است.  به عنوان مثال در مواردی دو گونه E. gallinarum , E. casseliflavus. غالب‌ ترین انواع پس از E. faecalis وE. faecium  گزارش شده است (۲۸).

۱-۲-۲-خصوصیات بیولوژیک

اﻧﺘﺮوﮐﻮک­ها، ﮔﺮم ﻣﺜﺒﺖ ﺑﯽ­ﻫﻮازی اﺧﺘﯿﺎری و ﮐﺎﺗﺎﻻز ﻣﻨﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺣﺎوی ۵/۶% کلرید سدیم، ۴۰ % ﺻﻔﺮا رشد می­ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﻬﺎ معمولاً در pH محدوده ( ۶ الی ۹) و در دمای  C0 45-10رشد می‌کنند. انتروکوک­ها در C0 60، ۳۰ دقیقه زنده می­مانند. اما رشد بهینه آنها در C0 37مشاهده می‌گردد. این باکتری‌ها همچنین توانایی رشد در NaCI 6.5%, pH=9.6 و نمک­های صفراوی را داشته و اغلب آنها قادر به هیدرولیز پیروات می‌باشند (۲۹, ۳۰). اعضای این گروه به راحتی قادر به رشد بر روی محیط (Blood Agar) BA بوده و غالباً قادر به لیز گبلول­های قرمز نمی­باشند  (همولیز γ) اما انواع آلفا (α) و بتا (β) نیز در میان آنها مشاهده می‌گردد (۳۱). به طوری که نوع β در میان ۱۰ گونه از انواع  انتروکوک­ها دیده می‌شود. این باکتری‌ها قادرند به راحتی شرایط سخت محیطی را تحمل کنند (۳۲).  لذا هر جایی در طبیعت، از جمله خاک، غذا، آب، حیوانات، پرندگان و حشرات قابل جداسازی هستند (۳۳).

انتروکوک­ها، کموارگانوتروف[۹] با متابولیسم جور تخمیر بوده و دامنه وسیعی از کربوهیدرات‌ها را تخمیر می‌کنند که محصول عمده این فرایند اسیدلاکتیک است و هیچ گازی تولید نمی‌گردد.

این باکتری­ها فاقد آنزیم­های سیتوکروم هستند، اما گاهی اوقات تولید کاتالاز کاذب می­کنند . تقریباً ﻫﻤﻪ سویه‌ها ﻫﻤﻮﻓﺮﻣﺎﻧﺘﺎﺗﯿﻮ[۱۰] ﺑﻮده و از ﺗﺨﻤﯿﺮ ﮔﻠﻮکز، اسیدلاکتیک ﺗﻮﻟﯿﺪ  می‌کنند. آﻧﺘﯽ ژن ،D ﯾﮏ ﮔﻠﯿﺴﺮول ﺗﯿﮑﻮﺋﯿﮏ اﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑا دیواره سلولی اﺳﺖ ﮐﻪدرهمه سویه­ها وجود دارد. درﺻﺪ ﮔﻮاﻧﯿﻦ + ﺳیتوزﯾﻦ آﻧﻬﺎ ۳۷-۴۵ درصد می‌باشد (۳۴).


جهت دانلود متن کامل تحقیق اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان کلیک نمایید


نظرات()   
   
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
آخرین پست ها

فردوسی و شاهنامه..........شنبه 22 دی 1397

گیاه دارویی جاشیر ..........چهارشنبه 19 دی 1397

هوش هیجانی..........دوشنبه 16 مهر 1397

دیپلماسی..........دوشنبه 16 مهر 1397

فناوری اطلاعات و ارتباطات..........دوشنبه 16 مهر 1397

تحقیق نظریات روانشناختی و جامعه شناختی انزوای اجتماعی..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق نظریات پیرامون کارکردگرایی ساختاری..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق مفهوم حکومت و سیاست در نهج البلاغه..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق پیشینه تاریخی نقش زنان و رویکردهای نظری نقش و نظریه های نقش جنسیتی ..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق عدالت و نوآوری سازمانی..........دوشنبه 20 شهریور 1396

تحقیق اپیدمیولوژی انتروکوکوس فکالیس و اهمیت بالینی و درمان..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق بیماری آلزایمر و انواع بیماری و ژنهای دخیل در بیماری آلزایمر..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی گیاه بلوط و اهمیت تنوع ژنتیکی و روشهای مختلف ارزیابی آن..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق مشخصات گیاه شناسی توتون ..........دوشنبه 6 شهریور 1396

تحقیق گیاه شناسی لوبیا قرمز و بیماری ها و آفات آن..........دوشنبه 6 شهریور 1396

همه پستها