تبلیغات
مقاله و پروژه

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در موردشاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM بوده دارای 11 صفحه می باشد

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM

محقّق به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه ها از توزیع پرسشنامه بین کارکنان بانک تجارت استان گیلان، به عنوان ابزار اصلی استفاده نموده است.

یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد. پرسشنامه مجموعه ای از پرسش هاست که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آنها ارائه نماید. در تحقیق حاضر نیز برای جمع آوری اطّلاعات میدانی در بین کارکنان بانک تجارت استان گیلان از پرسشنامه استفاده شده است.

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﯾﮏ روش ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﺪه، ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮه ﻣﺨﺘﻠﻒ بانک، ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓته اﺳﺖ ﮐﻪ روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد. در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣه ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﺎﻟﯽ در ﺑﻌﺪ وﺳﯿﻊ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ وﺟﻮه

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿّﺖ(ﻣﺎﻧﻨﺪ ISO9000) ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد. اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ دارای ۵۰ ﺳﻮال ﺑﺴﺘﻪ و ﻫﻢ وزن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺼﻮﺻﯿّﺎت اﺻﻠﯽ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏاز ۵۰ ﺳﻮال، اﺛﺮی ﯾﮑﺴﺎن ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎز سازمان دارﻧﺪ. ﭘﻨﺞ ﻣﻌﯿﺎر اوّل ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺿﯿﻪ در آﻣﺪه اﻧﺪ دارای ۵۰۰ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﺪﺳﺎز ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﭼﻬﺎر ﻣﻌﯿﺎر دوّم ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﯿﻪ دوّم ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ ﻫﻢ دارای۵۰۰ اﻣﺘﯿﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻮق اﻟﻌﺎده و ﮐﻠﯿﺪی اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﯾﻦاﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ۵۰ ﺳﻮال دارای ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮ اﻣﺘﯿﺎزدﻫﯽ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ.

به منظور امتیازدهی در این پرسشنامه برای هر سوال چهار گزینه جواب در نظر گرفته شده است گزینه اول که با حرف D نشان داده شده و معادل ۰ درصد است یعنی فعّالیّتی شروع نشده است, گزینه دوم که با حرف C نشان داده شده و معادل ۳۳ درصد است یعنی پیشرفت جزیی دارد, گزینه سوم که با حرف B نشان داده شده و معادل ۶۷ درصد است یعنی پیشرفت قابل ملاحظه ای دارد و در نهایت گزینه چهارم که با حرف A نشان داده شده و معادل ۱۰۰ درصد است یعنی به طور کامل به نتیجه رسیده است و از آنجاییکه هر سوال  از سهمی مساوی در ارزیابی نهایی برخوردار است پس امتیاز داده شده به هر قسمت یا کل پرسشنامه با جمع زدن درصدهای علامت خورده در هر ستون به دست می آید یعنی در محاسبه درصد دستیابی به اهداف ابتدا مجموع درصد های به دست آمده از A,B,C,D  را به دست آورده و سپس تقسیم بر تعداد سوال هر معیار می نماییم. به عنوان مثال برای سنجش معیار رهبری مجموع درصدها تقسیم بر پنج می شود.

به عنوان نمونه امتیازحوزه کارکنان اینگونه محاسبه می شود:

D             C             B             A             پرسش ارزیابی         ردیف

آیا برنامه های مربوط به منابع انسانی برای مثال :استخدام ،آموزش و پرورش مستقیما از نیازمندی های برنامه های استراتژیک و اهداف استنتاج شده اند و اطمینان از توانایی دستیابی به برنامه ها و اهداف سازمانی وجود دارد؟         ۱

آیا بانک شما نسبت به انطباق کارکنان استخدامی با ارزشها و نیازهای سازمانی اطمینان دارد؟ و آیا برای همسوسازی اهداف و آموزش فردی با نیازهای سازمانی، یک فرایند ارزیابی (که از سوی کارکنان با اهمیت تلقی شود ) وجود دارد؟       ۲

آیا بانک شما فرایندی برای مشارکت دادن کلیه کارکنان برای ایجاد بهبودها را دارا می باشد،و آیا کارکنان دارای توانمندی و کارآمدی رو به رشد برای اتخاذ تصمیمات و تغییرات بدون ایجاد ریسک برای بانک، می باشند؟          ۳

آیا ارتباطات اثربخش دو طرفه با کارکنان برقرار شده و آیا کارکنان معتقدند که به خوبی در جریان امور قرار می گیرند و به عقایدشان بها داده می شوند؟    

جهت دانلود متن کامل پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM کلیک نمایید


نظرات()   
   
شنبه 25 دی 1395  12:06 ب.ظ

پرسشنامه عزت نفس سازمانی  به صورت فایل ورد و قابل ویرایش بوده و یکی از پرسشنامه های معتبر در مورد  عزت نفس سازمانی بوده دارای2 صفحه می باشد

پرسشنامه عزت نفس سازمانی

در این پژوهش برای سنجش عزت نفس سازمانی از پرسشنامه عزت نفس سازمانی که توسط پیرس ، گاردنر، کامینگز و دان هام( ۱۹۸۹ ) ساخته شده، استفاده  گردید . این پرسشنامه دارای ده عبارت است که اعتقاد و باورهای کار کنان و ارزشمندی آنها را در محیط سازمان در مقیاس لیکرت از نمره۱ (کاملاً مخالف ) تا نمره ۵ (کاملاً موافق) ارزیابی می کند . برای بررسی صحت ترجمه، پرسشنامه پس از ترجمه توسط دو متخصص در زمینة مشاوره شغلی و روان شناسی صنعتی و سازمانی و همچنین یک نفر کارشناسی ارشد زبان انگلیسی تأئید گردید و برای بررسی روایی محتوایی ، این پرسش نامه به پنج نفر از متخصصان مربوط در زمینه های روان شناسی صنعتی و سازمانی و مشاوره داده شد و پرسشنامه تأیید گردید .

پایایی این پرسشنامه به وسیله  پیرس و همکاران با آلفای کرونباخ ۹۱/ ۰ درصد به دست آمده و در  بازآزمائی نیز۷۵/۰ گزارش شده است که با آلفای کرونباخ ۹۰/۰ تان و پنگ (۱۹۹۷ ) قابل مقایسه است (به نقل از پیرس و گاردنر، ۲۰۰۴) . برای بررسی پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر، پرسشنامه روی ۵۰ نفر از کارکنان آموزش و پرورش اجرا شد و ضریب اعتبار آن با آلفای کرونباخ ۸۹/۰ به دست آمد .در این پژوهش پایایی از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد وبرابر ۹۲۲/۰ می باشد .

جهت دانلود متن کامل پرسشنامه عزت نفس سازمانی کلیک نمایید


نظرات()   
   
سه شنبه 21 دی 1395  05:55 ب.ظ

پرسشنامه مربوط به پایان نامه های برگزیده به صورت فایل ورد

دانلود پرسشنامهی بهزیستی روان‌شناختی ریف
دانلود پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی (SRLS)
دانلود پرسشنامه ی رفتاری راتر کودکان
دانلود پرسشنامه ی اختلالات تنظیم هیجانی
دانلود پرسشنامه هویت فردی بردبار
دانلود پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری
دانلود پرسشنامه مقیاس هوش اجتماعی ترومسو (TSIS)
دانلود پرسشنامه مقیاس سلامت خانواده اصلی(FOS)
دانلود پرسشنامه مقیاس جذب تلگن (TAS)
دانلود پرسشنامه مقیاس احتمال خودکشی
دانلود پرسشنامه مربوط به اضطراب رایانه ای
دانلود پرسشنامه محقق ساخته رفتارهای پرخطر
دانلود پرسشنامه کانو فازی به منظور طبقه بندی مؤلفه ها
دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس
دانلود پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)
دانلود پرسشنامه علائم مرضی کودکان csi-4
دانلود پرسشنامه عزت نفس سازمانی
دانلود پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM
دانلود پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)
دانلود پرسشنامه سازگاری بل (فرم بزرگسالان)
دانلود پرسشنامه رضایمندی زناشویی اسلامی
دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی ENRICH
دانلود پرسشنامه رضایت زناشویی – فرم بلند انریچ
دانلود پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری (MSLQ)
دانلود پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی
دانلود پرسشنامه خودکار آمدی بندورا
دانلود پرسشنامه خود ناتوان سازی
دانلود پرسشنامه خود پنداره‌ی مربوط به مدرسه
دانلود پرسشنامه خود آسیب رسانی
دانلود پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی (MSPSS)
دانلود پرسشنامه چند وجهی مسائل جنسی
دانلود پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (۱۹۹۵)
دانلود پرسشنامه تئوری خاکستری جهت پالایش مؤلفه ها
دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس تجدیدنظرشده هومن و عسگری
دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI
دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی هارتر
دانلود پرسشنامه ارگونومی
دانلود پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)
دانلود پرسشنامه احساس پیوستگی
دانلود پرسشنامه آلکسی تیمیای تورنتو (TAS)
دانلود پرسشنامه (مقیاس ارزشی شوارتز)


نظرات()   
   

پایان نامه روشهای کنترل ذرات ریز در گازها  شامل 109صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  روشهای کنترل ذرات ریز در گازها می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

آلودگی هوا

هوا مایه زندگی است و نیاز به آن بیش از آب وغذا می باشد. مقدار متوسط  هوای که یک انسان بالغ دریک شبانه روز تنفس میکند تقریباً ۱۵ کیلوگرم است در حالیکه غذا و آب مصرفیش به ترتیب۵/۱و۵/۲کیلوگرم می باشد. دراهمیت هوا همین بس که آدمی می تواند بدون غذا تقیباً ۵ هفته و بدون آب حدود ۵روز زنده بماند ولی بدون هوا بیش از چند دقیقه قادر به ادامه حیات نخوا هد بو د. هوا مخلو طی از گاز ها ی مختلف است که قسمت اعظم آن را گاز نیتر وژن و اکسیژن تشکیل می دهد  هوای سالم و طبیعی ،بطورتقریب شامل ۷۸درصد نیترو ژن،۲۱در صد اکسیژن،۹۳/.درصد گاز آرگون،۳٫/.درصد گاز کربنیک و مقادیری بسیار جزیی از گازهای نئون، هلیوم، کریپتون، زنون، ازن،هیدروژن و غیره است که ضروری ترین عامل ادامه حیات انسانها می باشد. هوایی که این همه برای زندگی آدمی ضروری است در تندوستی انسان غیر قابل انکار است، متاسفانه در اثر عوا مل طبیعی بویژه فعالیت های آدمی همواره در معرض آلودگی ها قرار گرفته است. با توجه به اهمیت هوای پاک و خطرات نا شی از آلوده بودن آن، در این فصل به برسی مختصری در مورد منا بع و عوامل  آلوده کننده هوا، اثرات آلودگی هوا بروی انسان ،نبات، حیوانات و مواد مختلف و روشهای مبا رزه با آلودگی هوا می پردازیم.

تعریف آلودگی هوا :

آلودگی هوا برای افراد مختلف مفهوم متفاوتی و معنی متفاو تی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا ذرات موجود در هوا یا گرد و غبار را که روی لباسشان می نشیند آلودگی بحساب آورند. برای کشاورز عامل که به گیاهان و حیوانات  زیان میرساند ممکن است آلودگی محسوب شود و برای یک خلبان هواپیما ، تقلیل میدان دید خود الودگی بحسا ب می آید . ولیکن هر گاه بخوا هیم تعر یف جامع و کلی برای آ لودگی هوا در نظر بگیریم  چنین می توان بیان نمود که ((آلو دگی هوا عبات است از وجود یک یا  چند ماده آ لوده کننده در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را بطوری که مضر بحال انسان، حیوان،گیا ه و یا آثار و انبیه باشد تغییر دهد)).

منابع آلودگی هوا :

منابع عمده آلودگی هوا عبارتند از منابع طبیعی و مصنو عی. منا بع طبیعی اغلب بدون دخالت مستقیم  انسانها است و منابع مصنوعی بر عکس بدست بشر بو جود آمده و آلودگیهای ناشی از آن حاصل فعلیتهای آدمی است.

 الف –منابع طبیعی آلودگی هوا

اهم این منابع عبارتند از :

۱-طوفان و گردوغبار صحرا ها :

اغلب طو فانها،مقادیر زیادی مواد جامدو ذرات به فضا می فرستند. این ذرات  علاوه بر آلوده کردن فضا، رابط خوبی برای انتقال میکروبها هستند. این طو فانهای گرد و خاک که اکثر موسمی نیز می باشند، در کشور ما فراوان دیده می شود گرد و غبار صحرای عراق و جنوب ایران گاهی چندین روز در هوا باقی میماند و برخی اوقات، دامنه این طوفانها به مرکز شرقی ایران نیز کشیده می شود و گاه غلظت ان به اندازه ای است که جلوی شدت نور آفتاب را گرفته و تصور می رود که هوا ابری است. در نقاط صنعتی، وجود طوفانهای گرد و خاک و ذرات معلق، اثر آلوده کننده ها را تشدید می نماید. بدین معنی که مواد شیمیایی ناشی از فعالیت صنایع مختلف، با این ذرات مجتمع گشته و ذرات آلوده کننده و دیگری را که اثر سؤ بیشتر دارند تشکیل می دهند.

۲-دودو خاکستر آتش سو زی جنگلی:

در اثر آتش سوزی جنگلها که ممکن  است بد لیل غفلت انسانها، گارد جنگل و آذرخش و غیر ه روی دهد مقادیر قابل ملا حظه ای مواد آلاینده در هوا منتشر می گردد.

۳- املاح موجو د در جو :

 هنگامی که باد قوی بر سطح دریا و اقیانوس می وزد، ذرات ریز نمکها ی موجود در قطرات آب را که اکثراً شامل کلسیم، منیزیم و بر مور پتا سیم هستند و اثرات سوء در محیط دارند بوجود می آورند.

۴- فعالیت های آتشفشانی:

کوهها ی آتشفشانی بهنگام فعالیت ، مواد متنوعی از جمله اسید کلریدریک، انیدرید سولفورو، اسید فلوئیدریک و اسید فلیدر یک به فضا می فر ستند که امکان دارد در یک دوره زمان طولانی باقی بمانند. مثلاً در سال  ۱۸۸۳آتشفشانی کراکاتوا در اندونزی روی داد و مقادیر زیادی ذرات غبار به فضا فرستاد که بعضی ازآنها تا حدود ۳سال در فضا باقی ماندند .

جهت دانلود متن کامل پایان نامه روشهای کنترل ذرات ریز در گازها کلیک نمایید


نظرات()   
   

پروژه استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی  شامل 68صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

۱ ) مقدمه ای بر سنتزهای بدون حلال

حلال از دیرباز در واکنش های شیمیایی رایج بوده است و شیمیدانها واکنش های شیمیایی را در حضور حلال ، حتی بدون اینکه دلیلی برای این کار داشته باشند انجام می دادند و درک این مسئله که بسیاری از واکنش های شیمیایی در غیاب حلال انجام پذیرند ، برایشان سخت بود .

امروزه به اثبات رسیده است که بسیاری از واکنش های شیمیایی در فاز جامد و بدون استفاده از حلال ، حتی با راندمان های بالاتر و گزینش پذیری بیشتری نیز انجام پذیرند . استفاده از حلال در انجام واکنش های شیمیایی معایبی دارد که از آن جمله می توان به آلودگی محیط زیست ، وقت گیر بودن ، سمی بودن برخی از حلال های آلی و مشکل بودن جداسازی محصول اشاره نمود . در حالی که واکنش های بدون حلال از مزایایی نظیر تسهیل در جداسازی ، هزینه های پایین تر ، انرژی کمتر ، گزینش پذیری بیشتر و انجام یک فرایند ساده تر برخوردارند که عوامل بسیار مهمی جهت انتخاب یک روند برتر در صنعت و آزمایشگاه به شمار می روند . ] ۱ [

یکی از اهداف سنتزهای آلی بدون حلال جلوگیری از مضرات ناشی از استفاده از حلال های سمی و کاهش خطرات  زیست محیطی است که در راستای برنامه های زیست محیطی سازمان ملل می باشد . با استفاده بهتر از کاتالیزورها ، کاهش مراحل سنتری ، استفاده از امواج ماوراء بنفش و مایکروویو و غیره می توان باعث تسهیل در انجام واکنش ها شد وهمچنین استفاده از حلالهای سمی در شیمی آلی را با انجام این فرایندها فراموش نمود . ] ۲ [

  ۱ ۲ )  انجام واکنش ها در غیاب حلال

تا پیش از آشکار شدن معایب حلال ها ، تصور انجام واکنش در غیاب حلال بسیار بعید می نمود . در واقع اثرات مخرب زیست محیطی و دشواری انجام واکنش ها در حضور این دسته از مواد ، دانشمندان را بر آن داشت تا در پی ابداع روش های جایگزین برایند ، روشهایی که از ایمنی و کارایی بهتری نیز برخوردار باشند . امروزه ، استفاده از اصول دوازده گانه شیمی سبز تا حدودی لزوم استفاده از حلال های آلی را از میان بر داشته است . به گونه ای که اثرات مهلکی چون نازکی لایه اوزون ، سرطان زایی اختلال در سیستم عصبی و سایر پیامدهای استفاده از حلال ها تا مقادیر بسیار تنزل یافته اند . در عین حال مشکلاتی نظیر پایین بودن راندمان واکنش ها در حضور حلال ها رنگ باخته و جای خود را به روش های بهتر و ایمن تر داده اند . استفاده از شرایط بدون حلال یکی از تمهیداتی است که دانشمندان برای پرهیز از اثرات سوء حلال ها از آن بهره می جویند . در واقع واکنش های  در غیاب حلال  به آن دسته از واکنش هایی اطلاق می شود که مواد یا به صورت مستقیم و یا در حضور یک بستر شیمیایی با یکدیگر مخلوط شده ، واکنش دهند بدون آنکه در حین واکنش نیاز به خالص سازی احساس شود . در حقیقت این واکنش ها به دلیل غلظت بالای مواد واکنش دهنده و در دسترس بودن مکانهای مورد نیاز انجام واکنش ، از راندمان بهتری برخوردارند . به علاوه سهولت جداسازی ، انتخاب گری بالا ، کم شدن میزان اتلاف انرژی و زمان ، انجام واکنش ها به صورت تمیزتر و راحت تر از ره آوردهای دیگر این روش محسوب می شود در صورتی که در حضور حلال حصول این نتایج بسیار دشوار می نمود . ] ۳ [

 ۱ ۲ ۱ ) مثال هایی از واکنش های در غیاب حلال

امروزه بسیاری از واکنش های سنتری در غیاب حلال انجام می پذیرند که در ذیل به چند نمونه از آنها اشاره می شود .

۱ ۲ ۱ ۱ ) واکنش های احیا

حاجی پور و همکارانش روشی برای احیاء انواع کتون ها ، آلدهیدها و اسید کلریدها توسط معرف   ( بوتیل تری فینل فسفونیوم تترابورات ) پبشنهاد کردند . در این روش که به وسیله سایش انجام می شود ، بسیاری از آلدهیدها و کتونها به الکلهای متناظر خویش تبدیل می گردند .

 

1 – ۲ – ۱ – ۲ ) واکنش های اکسایش

استفاده از عوامل اکسید کننده متداول بر روی بستر آلومینا و سیلیکاژل به عنوان اکسید کننده در چند دهه اخیر مورد توجه شیمیدانهای آلی بوده است از معروفترین این ترکیبات CrO3 تثبیت شده است بر روی بستر آلومینا است که برای اکسیداسیون دسته وسیعی از ترکیبات آلی قابل اکسیداسیون مورد توجه قرار گرفته است این مخلوط به راحتی توانایی اکسید کردن ۱ – هیدروکسی فسفونات ها را دارد .

۱ ۲ ۱ ۳  ) تشکیل پیوند کربن کربن

ایجاد پیوند کربن – کربن ، همواره از اصلی ترین اهداف طراحی واکنش های شیمیایی است . واکنش تراکمی کلایزن از متداولترین واکنش هایی است که توسط آن طول اسکلت کربنی ترکیبات افزایش می یابد . این واکنش نیز در فاز جامد به راحتی انجام و گزارش گردیده است .

جهت دانلود متن کامل پروژه استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی کلیک نمایید


نظرات()   
   
یکشنبه 16 آبان 1395  12:05 ب.ظ

گزارش کارآموزی واحد مالی بیمارستان شامل 62صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد کارآموزی واحد مالی بیمارستان می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

یکی از مشکلات اساسی بخش دولتی در بسیاری از کشورها این است که برونداد مورد انتظار از افراد یا واحدهای ارائه دهنده خدمات (نظیر بخشها، بیمارستان ها یا واحدهای مراقبت اولیه) در قبال اعتبارات اعطا شده به آنها تعریف نشده است. بخش دولتی بر مبنای حسابداری نقدی کار می کند؛  تنها چیزی که از نظر درستکاری و پاسخگویی اهمیت دارد این است که هزینه ها به نحو صحیحی صرف شده و به هدر نرفته باشند. اینکه تا چه حد بروندادی به ازای این سرمایه حاصل شده است؛ در درجه دوم اهمیت قرار می گیرد و معمولا هرگز محاسبه نمی شود. معنای این امر آن است که کارائی، اندازه گیری نمی شود و در نتیجه به سختی می توان دریافت که به چه میزان پیشرفت ایجاد شده است. این مسئله در مورد برابری نیز صدق می کند زیرا بخش دولتی سنتی، نمی تواند بخوبی تعیین کند که چه کسی از این برونداد بهره مند می شود.

در این میان یکی از مهمترین ابزارهای که می تواند در ایجاد تعهد در بین سطوح مختلف یک تشکیلات موثر باشد توافقنامه هایی است که بین این بخشها به ثبت می رسد و بوسیله آن علاوه بر واضح کردن حدود وظایف و انتظارات موجود بین طرفین، این حدود و وظایف جنبه قانونی و حقوقی به خود می گیرد. بحث پرداخت بر عملکرد عمدتا شامل تهیه، تنظیم و عقد توافقنامه هایی است که بالتبع بحث نظارت و ارزیابی نتایج کمی و کیفی اقدامات انجام شده در قالب پیمان و تعهدات طرفین را نیز در پی خواهد داشت.

«مدیریت عملکرد کارکنان» روشی است که اگر چه طور ظهور آن پدیده تازه ای نیست ولی در دو دهه اخیر بطور جدی و با یک نگاه کاملا نو مورد توجه قرار گرفته است. احتمالا دلایل این رویکرد درباره، برخی خصوصیات منحصر به فرد این روش است که آن را از دیگر روشها متمایز می کند. مدیریت عملکرد کارکنان را می توان در یک محیط با حداقل پیش زمینه های لازم به اجرا در آورد، در نتیجه در بیشتر سازمانها قابل پیاده کردن است. این روش مدیریت منابع انسانی نظام مند بوده و در صورت طراحی مناسب، نتایجی را در حداقل زمان ممکن ارائه می کند. عقد توافقنامه می تواند ابزاری برای اجرای سیاستها و ایجاد انگیزش ها جهت بهبود توزیع، بکار گیری و هزینه، اثر بخشی خدمات سلامت باشد.

شواهد کمی وجود دارد مبنی بر اینکه قرار دادهای خدماتی بخش دولتی خصوصی شرایطی را دارا باشند دهندگان انتفاعی و غیر انتفاعی را نسبت به عملکرد شان پاسخگو گرداند. از سوی دیگر پرداخت کنند گان عمومی، بودجه سازمانها دولتی را تامین می کنند تا ظرفیت های موجود حفظ نمایند (پرداخت حقوق ها و هزینه های جاری)؛ به جای تضمین اینکه مصرف کننده واقعاً خدماتی با کیفیت بالا دریافت نماید. نتیجه این است که سازمانها ی ارائه دهنده خدمات تمایل دارند که انرژی خود را به جای بهبود کارائی یا کیفیت خدمات به حفظ دارائی ها اختصاص دهند. از طرفی کمبود پاسخگوئی در سیستمهای بهداشتی، که بوسیله شاخصهای دسترسی، سطوح تولید، کیفیت، کارائی و سایر شاخص ها اندازه گیری می گرد، عملکرد را به همراه خواهد داشت.

مشکل بزرگی که در حال حاضر گربیان گیر بسیاری از سازمانها و تشکیلات دولتی، نیمه دولتی و حتی بخش خصوصی می باشد عبرتی است بنام «نارضایتی فراگیر»!!!………………. به بیان دیگر در این سازمانها کلیه سطوح اعم از مدیران و کارکنان همگی از یکدیگر ناراضی هستند و هر یک مشکلات موجود را ناشی از سوء عملکرد گروههای دیگر می دانند. این موضوع می تواند طیف وسیعی از عواقب وحشتناک را در پی داشته باشد که از «کاهش کیفیت زندگی شغلی» تا افت بهره وری  و سوخت سرمایه های گرانقدری، که می توانند به عنوان میراث ما برای نسل آینده سازندگی ایجاد کنند را شامل می شود.

اگر چه ممکن است در سبب شناسی این مشکلات، بیش از یک منفرد مطرح باشد، شاید بتوان اذعان نمود بیشتر این ناهنجاریها به «ابهام» و «عدم تفسیر صحیح» از عملکرد و توقعاتی که افراد از خود و سایر اجزا سازمان دارند بر می گردد. یقیناً یافتن مدیرانی که ناکامی های خود را ناشی از عدم توانمندی کارکنان خود می دانند مشکل نیست؛ و به همین نسبت کارمندان بی شماری وجود دارند که معتقدند نه تنها مشکلات سازمان، بلکه بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از سوء مدیریت رهبران سازمانی می باشد. این منازعات و اختلاف نظرها ناشی از چه چیزی می تواند باشد، در صورتی که انتظارات و مسئولیتها در یک تشکیلات بدرستی شفاف سازی نشود راه برای سوء تفاهمات و حاشیه روی ها عناصر مختلف سازمانی هموار شده و هر یک از اجزاء، که در شکل مناسب خود باید به یک سمت واحد (ارتقا، موفقیت و بقاء سازمان) حرکت نمایند، شکل آشفته ای به خود گرفته و باعث بروز مسائلی همچون معضلات ذکر شده خواهند گردید. این همان چیزی است که باعث شده است اخیرا بحث «مدیریت مبتنی بر عملکرد» مجدداً مورد توجه محافل علم مدیریت قرار گیرد.

جهت دانلود متن کامل گزارش کارآموزی واحد مالی بیمارستان کلیک نمایید


نظرات()   
   

گزارش کارآموزی واحد نظارت بر اجرای طرح های شرکت گاز شامل 67صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   کارآموزی واحد نظارت بر اجرای طرح های شرکت گاز می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

گاز طبیعی سهم عمده ای درتامین انرژی کشورمان داردومیزان ذخائر این ماده انرژی زا بگونه ای است که صدها سال میتوان ازاین نعمت گرانبها بهره گرفت.همچنین گاز طبیعی سریعترین رشد مصرفی در بین انرژیهای اولیه مصرفی در سطح جهان را به خود اختصاص داده است.بر اساس سناریوی “چشم انداز بین المللی انرژی”بنا به پیش بینی ها مصرف گاز در جهان از سال ۲۰۰۱ تا سال ۲۰۰۵ به طور متوسط رشدی معادل ۸/۲ را تجربه کردکه قابل مقایسه با رشد سالانه ۸/۱ درصدی نفت و۵/۱ درصدی زغال سنگ است.

میزان گاز طبیعی مبادله شده در بین کشورها نیز شاهد رشد بوده است واز ۱۹درصدکل گاز مصرفی جهان در سال ۱۹۹۵ به۲۳درصد در سال ۲۰۰۱ رسیده است.

صادرات با خطوط لولهبه میزان ۳۹ درصد وصادرات ال.ان.جی نیز به میزان ۵۵درصد بین سالهای ۱۹۹۵تا ۲۰۰۱ رشد کرده است.

خطوط لوله بسیاری نیز برنامه ریزی یادر حال ساخت میباشند چرا که پیش بینی های انجام شده در مورد مصرف جهانی گازبیانگر ضرورت ساخت تاسیسات انتقال منابع جدید گازبه بازار این فراورده است.این واقعیت که بسیاری از منابع گاز دوراز وراکز تقاضا هستنند،همراه با کاهش هزینه زنجیره های ال.ان.جی  را تا حد زیادی رقابت پذیر کرده است.سودآوری انتقال گازبه مراکزتقاضا در حال حاضر به قیمت های بازار بستگی داردوقیمت گذاری گار به روشنی قیمت گذاری نفت نیست.بیش از ۵۰درصد نفت مصرفی جهان در سطح بین المللی مبادله می شود.در حالی که بازارهای گاز طبیعی ماهیتا گرایش منطقه ای دارند وقیمت ها میتوانند تا حد زیادی از یک کشور تا کشور دیگر متغیر باشد.

تاریخچه شرکت گاز ملی ایران

کاربرد گاز طبیعی به عنوان سوخت حرارتی تنها قسمتی از موارد متنوع کارآیی این ماده گرانقدر به شمار می رود. اهمیت اصلی و واقعی گاز طبیعی با توجه به ارزش افزوده فراوان و قابلیت تبدیل به هزاران نوع کالای با ارزش اقتصادی در بخش صنعت و پتروشیمی ظاهر می شود.نیاز روزافزون به گاز برای تامین انرژی و سوخت و همینطور ارز حاصل از فروش و صادرات برای سرمایه گذاری و راه اندازی صنایع مادر و زیربنایی در کشور، اندیشه تمرکز بخشیدن فعالیت های مرتبط با صنعت گاز را تقویت کرد و در این رابطه طبق اساسنامه قانونی، شرکت ملی گاز ایران به عنوان یکی از چهار شرکت اصلی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران با سرمایه اولیه ۲۵ میلیارد ریال در سال ۱۳۴۴ هجری خورشیدی مطابق با ۱۹۶۵ میلادی تاسیس گردید.این شرکت از بدو تشکیل تا کنون متناسب با روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و بهره گیری از گاز به عنوان یکی از منابع مهم در تامین سوخت و تولید انرژی و تحصیل بخشی از ارز مورد نیاز تدریجا با قابلیتها و توانمندی ها و منابع و امکانات مختلفی از جمله نیروی انسانی متخصص و کارآمد با دانش و بینش علمی و نظری و نیز ابزارآلات، تجهیزات و ماشین آلات و کارگاه های متعدد و متنوع پیشرفته و مدرن برای اجرای عملیات شرکت دست یافته، به طوری که امروز قادر است کلیه امور مربوط را مطابق با استانداردهای معتبر بین المللی قابل قبول راسا انجام دهد

سیمای صنعت گاز ایران

ذخایر نفت و گاز ایران در سال ۸۱ معادل ۲۷۰ میلیارد بشکه معادل نفت خام برآورد گردیده است که ۳۷ درصد آن به نفت خام و ۶۳ درصد آن به گاز طبیعی اختصاص یافته است. ۴۸ درصد این منابع در مناطق خشکی و مابقی به صورت Off-Shore می باشند. منابع و ذخایر گاز طبیعی ایران عمدتا در مناطق جنوبی کشور و در نزدیکی آبهای خلیج فارس قرار گرفته اند.با توجه به روند مصرف گاز طبیعی در کشور سهم گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی کشور از ۲۶ درصد در سال ۱۳۷۰ به ۴۶ درصد در سال ۸۰ افزایش یافته است (و در مقابل سهم فراورده های نفتی در این دوره از ۶۴ درصد به ۴۷ درصد کاهش یافت). مصرف گاز طبیعی در ایران در طی دهه ۷۰-۸۰ از متوسط رشد سالانه ای به میزان ۱۲ درصد برخوردار بوده است و این امر در حالی است که مصرف جهانی گاز در این دوره تنها دارای رشد سالانه ای به میزان ۱٫۸ درصد می باشد. در راستای تحقق سیاست جایگزینی گاز با سایر حاملهای انرژی تلاشهای گسترده ای جهت توسعه هر چه بیشتر سیستم گازرسانی در کشور انجام گرفته است شرکت ملی گاز ایران از طریق ایجاد سیستم گازرسانی در بسیاری از مناطق مختلف کشور عهده دار تامین این هدف می باشد.

منشاء گاز طبیعی

بقایای گیاهان و جانورانی که اجساد آنها طی میلیونهاسال به قسمت های زیرین دریاچه ها و اقیانوسهای قدیمی رانده شده بتدریج تجزیه و به صورت عناصر آلی درآمده وبراثرفشارو گرمای درونی زمین به نفت وگاز تبدیل و در مخازن زیرزمینی و در عمق سه تا چهار هزار متری و با فشار حدود چند صد اتمسفر ذخیره گردیده است.

مشخصات گاز طبیعی

گاز طبیعی گازی است بی رنگ ، بی بو و سبک تر از هوا . برای تشخیص نشت گاز ،در ایستگاههای دروازه ورودی شهرها به آن مواد بودار کننده اضافه می کنند تا ایمنی مصرف کنندگان گاز طبیعی تامین گردد . گاز طبیعی مورد استفاده در استان خراسان از مخازن گازی سرخس تامین می گردد و ۹۸ درصد آن را گازمتان تشکیل می دهد (CH4). ارزش حرارتی هر متر مکعب گاز طبیعی تقریبا معادل ارزش حرارتی یک لیتر نفت سفید می باشد.

جهت دانلود متن کامل گزارش کارآموزی واحد نظارت بر اجرای طرح های شرکت گاز کلیک نمایید


نظرات()   
   
چهارشنبه 12 آبان 1395  11:44 ق.ظ

مقاله آجر  شامل 49صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   آجر می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه:

آجر در ساختمان از زمانهای بسیار دور جا و مکانی داشته  و توانسته جای خود را در تاریخ پرکندو سرآمد مصالح ساختمانی باشد آجر در زمانی که در بابل اختراع شد و ساختن خشت و پختن آن معمول گشت. روزبروز در پهنه گیتی گسترش پیدا کرد و   می توان گفت بطور شعاعی کره زمین را دربرگرفت. خاک رس در اکثر نقاط زمین یافت می شود و این بهترین وسیله ای بود که اکثر مردم دنیا با آن شناخت پیدا کردند و پس از اینکه آن را به شکل خمیر گل درآوردند، در قالب به آن فرم دادند و در مقابل هوا و آفتاب خشک کردند و در کوره به آتش کشیدند و پختند و پس از اینکه جسم مقاومی شد از آن درخانه سازی و دیگر کارهای ساختمانی مورد بهره برداری قرار دادند. ساده ترین مصالح ساختمانی که از دیرزمان تا به امروز در دسترس فقیرترین و غنی ترین مردم دنیا قرار داشته همانا خشت و آجر می باشد.

 تاریخ آجرسازی را پنجهزار سال قبل از میلاد می دانند. مردمی که در کناره های رود نیل زندگی می کردند می دیدند که رودخانه در آرامش پس از طغیان و ته نشین شدن رسوبات که از نرمه های خاک رس مخلوط با آب که پس از تابیدن آفتاب بروی آن ترکهای متعددی خورده و به قطعات کوچک و بزرگ و به ضخامت تقریبی ۴تا ۵ سانتی متر مانند قالبهایی از گل بریده شده و آماده برای کارهائی مانند دیوارسازی در کناره های رود نیل بجا مانده این قطعات را مورد استفاده قرار دادند و به کمک یکدیگر آنها را به دیوار و خانه تبدیل کردند. از آنجا که همیشه در فکر نوآوری وپیشرفت بوده اند از پیدایش دنیا تا به امروز این صفت در وجود بشر رشد کرده و ذوق هنری که همیشه در وجود انسانها به تکاپو افتاده و خلاقیت درونی خود را آشکار کرده و آنهائیکه دست اندرکار بنا و بناسازی بوده اند  به این فکر افتادند که چطور می شود خشت ها را محکمتر ساخت. بنابراین گل رس را با مقداری پهن مخلوط کرده و پس از لگدکردن ورز دادند.  گل آماده شده را در قالب به شکل خشت درآوردند و بعدها برای اینکه گل در زمانیکه مقابل نور آفتاب آب خود را از دست می دهد ترک نخورده و محکمتر به هم بچسبد از کاه استفاده کردند کاه را پس از خیس کردن با خاکی که قراربود برای خشت مالی آماده شود مخلوط کردند و خاک رس و کاه را با آب در هم آمیختند و به شکل گل نیم کاه در قالب به خشت تبدیل نمودند و کاه مانند آرماتور در گل باقیمانده و مانع ترک خوردگی خشت گردید.( کاه را خیس می کردند که نرم شود و در موقع خشت مالی به دست آسیب نرساند.)  از روزی که خشت به آجر تبدیل شد و انسان آجر را شناخت و دانست یکی از عمده ترین مصالح ساختمانی است که بطور وفور باید از آن استفاده کرد، بر آن شدند که هر روز دامنه آجر را وسعت دهند و کاربرد آن که در همه جای ساختمان بود بکار گیرند.

 محققین بطور جمع بر این باورند که استادکاران بلامنازع در مشرق زمین بودند که ساختن آجر و استفاده از آن را مورد استفاده قرار دادند. انتخاب قالب و شکل گیری خشت و آجر از نظر محققین فن در اوائل کار مشکل بود یا بهتر بگوئیم هنری بود که باید روی آن فکر می شد با اینکه در مصر رسوبات ته نشین شده کناره های رود نیل را پس از خشک شدن روی هم قرار دادند و با آن دیوار ساختند ولی در شکل گیری قالب پس از مدتها و اینکه خشتها و آجرها چگونه روی هم قرار بگیرند که خراب نشوند و برای هم گیر شدن و نگهداری یکدیگر چه باید کرد تا دیوار استوار بماند. بهترین فرمی که انتخاب کردند آجرهای مکعبی شکل بود که باندازه های مختلفی در گوشه و کنار دنیا ساخته شد و دلیل آن هم این بود که نیم و نیم دو آجر روی هم قرار گیرد. این آجرها با ضخامتهای مختلفی همراه بود در ابتدا آجرها بزرگ و بسیار ضخیم و با طول عرضهای متفاوت، ولی کم کم به نازکی گرائید. مکعبها آجری شکل بعدها و به مرود ایام به قطعات کوچکتری تقسیم شد و بر هر قطعه ای نامی نهادند که این نامها سینه به سینه و زمان به زمان گذشت و درهر گوشه ای به زبان محلی آن گوشه متداول گشت و چون از سواد و سوادآموزی خبری نبود، در بعضی محلات با تحریفهایی همراه بود و همان تحریفها سینه به سینه به نسلهای بعدی انتقال پیدا کرد، پس از آنکه فرهنگ مردم هر کشوری به رشته تحریر درآمد این نامها بطور یکسان متداول گشت.

جهت دانلود متن کامل  مقاله آجر کلیک نمایید


نظرات()   
   
چهارشنبه 12 آبان 1395  11:39 ق.ظ

مقاله اجرای آسفالت گرم  شامل 47صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   اجرای آسفالت گرم می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

مقدمه

قبل از حمل و پخش مخلوطی آسفالتی سطح راه باید در طول مورد نظر آماده شود چنانچه قرار است آسفالت بر روی قشر اساسی و یا زیراساس اجرا شود لازم است هرگونه پستی و بلندی (ناهمواری) برطرف و سطح راه کاملا مسطح گردد و سپس توسط هوای فشرده و یا غیره کلیه خاک و خاشاک از سطح راه حذف و سپس پریمکت شود.

پریمکت

– پریمکت Primcoat عبارت است از پخش یک قشر قیر با ویسکوزیته کم از نوع MC یا SC بر روی قشر اساس که به منظورهای نفوذ در خلل و فرج اندود کردن و چسباندن قشر آسفالت به سطح اساس به مقدار ۱ تا ۲ کیلوگرم در متر مربع دستگاه قیرپاش انجام می شود.

–    عملیات پریمکت ۲۴ ساعت قبل از اجرای آسفالت انجام می شود و لازم است دستگاه به طور کاملاً یکنواخت و با درجه حرارت معین در سطح راه پخش نماید.

–    حداقل مصرف قیر مناسب برای سطح شنی راه که خلل و فرج آن کم باشد برابر ۸/۰ کیلوگرم در متر مربع و در سطح راه با بافت درشت دانه و پر منفذ ۲ کیلوگرم متر مربع می باشد.

–    استفاده از انواع قیر پریمکت در سطح اساس بستگی به درجه حرارت هوادارد به طوری که در هوای سرد قیر RC- 70 و در هوای معتدل قیر MC-70 و برای هوای گرم قیر از نوع SC- 70 استفاده می شود.

–    متوسط مصرف قیر پریمکت ۲/۱ کیلوگرم در متر مربع می باشد و حداقل درجه حرارت قیر پریمکت ۷۰ درجه سانتیگراد برای قیر RC و برای قیر SC برابر ۱۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

–    حداقل درجه حرارت هوا جهت اجرای پریمکت باید بیش از ۱۰ درجه سانتیگراد باشد و ضمناً در هوای مه آلود، مرطوب و بارانی اجرای آن مجاز نمی باشد.

–    در صورت نیاز به اجرای آسفالت تازه بر روی آسفالت قدیمی لازم است که قبل از اجرا سطح راه توسط جاروی مکانیکی و یا هوای فشرده کاملا تمیز و عاری از گرد و غبار شده و سپس به منظور ایجاد چسبندگی بین لایه های آسفالت قدیم و جدید یک قشر تک کت Tack Coat بر روی آسفالت کهنه پخش شود.

تک کت

–    تک کت Tack coat پخش یک لایه بسیار نازک امولسیون قیر رقیق شده و یا قیر مخلوط RCO می باشد که به مقدار ۳/۰ الی ۶/۰ کیلوگرم در متر مربع بر روی قشر آسفالت قدیمی پخش می گردد. ضروری است که هنگام اجرای تک کت سطح راه خشک و تمیز بوده و هوا نیز مه آلود و بارانی نباشد.

–    دستگاه پخش تک کت باید کاملا سالم بوده تا بتواند تک کت را به طور کاملا یکنواخت در سطح جاده پخش نماید.

–    هنگام اجرای پریمکت و یا تک کت می بایست جاده و یا خیابان مسدود گردیده و هیچ نوع عبور و مرور بر سطح آن صورت نگیرد.

–    جهت کنترل مقادیر وزنی پریمکت یا تک کت پخش شده آزمایش سینی Plate انجام می شود. بدین منظور از یک سینی به ابعاد مشخصی ۳۰*۳۰ سانتیمتر که وزن آن نیز قبلا تعیین گردیده است و در مسیر قیرپاش در سطح جاده قرار می دهند استفاده می شود قیری که در سطح جاده پخش می شود بر روی سینی ریخته شده و پس از توزین در آزمایشگاه مقدار قیر پخش شده در متر مربع را تعیین می نمایند.

نمونه برداری از مصالح سنگی

–    لازم است حداقل هفته ای یک بار از مصالح سنگی مورد استفاده در کارگاه به روش (ASHTO- T2) که در فصول بعدی به آن اشاره شده است نمونه برداری گردیده و بر روی آنها اعم از دانه ریز و دانه درشت به صورت جداگانه آزمایشات دانه بندی، حدود خمیری، ارزش ماسه ای، تعیین درصد شکستگی، انجام گرفته و نتایج را با مشخصات فنی مقایسه و در صورت تطابق با استاندارد از آنها استفاده شود.

جهت دانلود متن کامل مقاله اجرای آسفالت گرم کلیک نمایید


نظرات()   
   
شنبه 8 آبان 1395  11:55 ق.ظ

مقاله تشکیک در سه مکتب فلسفى شامل 46صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تشکیک در سه مکتب فلسفى می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

مفهوم لغوى «تشکیک»، وجه تسمیه آن و معنایش در منطق و فلسفه از جمله مسائلى هستند که براى پى‌گیرى موضوع تشکیک نیازمند بررسى مى‌باشند. این موضوع، که بحث تشکیک از کجا شروع شده و چگونه وارد فلسفه گردیده و به عبارت دیگر، نسبت این بحث در دو حوزه منطق و فلسفه چیست، از موضوعاتى است که این مقاله بدان پرداخته است. نقش هر یک از مکاتب سه‌گانه فلسفه اسلامى در پیشبرد این بحث و اقوال اختصاصى آنها تحولات متعددى در مبحث تشکیک به وجود آورده و موجب غناى آن گردیده است، از این‌رو، بررسى این تحولات زمینه‌ساز فهم بهتر مسئله تشکیک است. نکات فوق و بررسى اقوال و قول مورد قبول مطرح و ادلّه مؤیّد آن از جمله موضوعاتى است که این مقاله سعى مى‌کند آنها را بررسى کند.

کلیدواژه‌ها : تشکیک، کثرت، مابه‌الامتیاز، مابه‌الاشتراک، عرضى، ذاتى، ماهیت، وجود.

 

مقدّمه

مبحث «تشکیک» پیش از آنکه در فلسفه مطرح شود، در بحث منطقى «صدق مفاهیم» مطرح بوده است. در واقع، اهل منطق براى شروع مباحث مربوط به اقسام مفاهیم، ابتدا از مبحث الفاظ شروع کرده و آنها را به جزئى و کلى و کلى را نیز به متواطى و مشکّک تقسیم مى‌کنند. این تقسیم در حقیقت، ناظر به معناى الفاظ و مفاهیمى است که در ذهن شکل مى‌گیرند و چون هر معنا و مفهومى به وسیله لفظى خاص ادا مى‌شود، این تقسیم را به الفاظ نیز نسبت داده‌اند. بنابراین، مى‌توان گفت: در منطق، ابتدا مفاهیم به جزئى و کلى و سپس مفهوم کلى به متواطى و مشکّک تقسیم مى‌شود. «متواطى» به مفاهیمى گفته مى‌شود که اولا، صدق آنها بر مصادیقشان به نحو یکسان است؛ مانند مفهوم کلى «آب» که به صورت یکسان، بر مولکول‌هاى متعددش صدق مى‌کند. و «مشکّک» عبارت از مفاهیمى است که صدق آنها بر مصادیقشان متفاوت است؛ مثل صدق مفهوم «سیاهى» بر مصادیق شدید و ضعیف آن.۱

 

وجه تسمیه «مشکّک»

«مشکّک» در لغت، به معناى «به شک اندازنده» است. اینکه برخى از مفاهیم کلى را در منطق «مشکّک» نامیده‌اند، به این دلیل است که انسان را به شک مى‌اندازند که آیا این مفهوم از نوع مشترک لفظى است یا مشترک معنوى؛ چراکه از یک جهت افراد در آن مشترکند و از جهت دیگر، افراد در آن متفاوتند. به عبارت دیگر، در یک تقسیم‌بندى، الفاظ تقسیم مى‌شوند به: مشترک لفظى و مشترک معنوى. «مشترک لفظى» به الفاظى گفته مى‌شود که داراى معانى متعدد بوده، بر هر معنا به صورت مستقل وضع شده و بر آن دلالت مى‌کنند. معانى متعدد ـ به یک معنا ـ مصادیق۲ متعدد این لفظ نیز به شمار مى‌آیند، منتها هر یک از مصادیق از نظر معنایى، به طور کلى با مصداق دیگر تفاوت دارد و تنها اشتراکشان در لفظى است که بر آنها دلالت مى‌کند. اما «مشترک معنوى» به لفظى گفته مى‌شود که گرچه داراى مصادیق۳ متفاوتى است و این مصادیق به نوعى با هم تفاوت نیز دارند، اما همه آنها در اصل معنا مشترکند و تفاوتشان فقط در این است که مصادیق متعددى از این معناى واحد هستند.

در این میان، الفاظى وجود دارند که از یک جهت شبیه مشترک لفظى‌اند؛ زیرا مدلول این الفاظ همانند مدلول مشترک لفظى، تفاوت‌هاى زیادى با هم دارند، به گونه‌اى که تفاوتشان فقط در متعدد بودنشان به عنوان مصداق براى لفظ نیست، بلکه علاوه بر آن، به نوعى با هم اختلاف دارند که گاهى گمان مى‌شود دو معناى کاملا مخالف هم هستند؛ مثل سیاهى که داراى دو مصداق شدید و ضعیف است و در نگاه اول، به نظر مى‌رسد تفاوتى که در سیاهى شدید و ضعیف وجود دارد فقط از حیث تعدّد در مصداق سیاه بودن نیست، بلکه علاوه بر آن، گویا اصل معناى سیاهى در این دو با هم متفاوت است. از سوى دیگر، با دقت بیشتر معلوم مى‌شود که سیاهى شدید و ضعیف در اصل معناى سیاهى، با هم اختلافى ندارند. بنابراین، گرچه دید ابتدایىْ آنها را مشترک لفظى گمان مى‌کند، اما با دقت معلوم مى‌شود که چنین نیستند و اختلافشان فقط در شدت برخوردارى از اصل معناست. همین امر موجب شده است این الفاظ را «مشکّک»، یعنى به شک اندازنده بنامند که انسان را به شک مى‌اندازند که آیا آنها از سنخ مشترک لفظى‌اند یا مشترک معنوى.

جهت دانلود متن کامل مقاله تشکیک در سه مکتب فلسفى کلیک نمایید


نظرات()   
   
شنبه 8 آبان 1395  11:53 ق.ظ

مقاله تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق شامل 49صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

«تناسخ» آموزه‌اى است که از دیرباز فکر اندیشمندان را به خود معطوف داشته؛ بحثى که در علم‌النفس فلسفى از جایگاه ویژه‌اى برخوردار است، به گونه‌اى که هم در فلسفه نفس بازتاب‌هاى درخور توجهى دارد و هم در دیگر مباحث فلسفى. علاوه بر این، نمى‌توان از بازتاب‌هاى کلامى آن نیز غافل شد. از این‌رو، اندیشمندان مسلمان به فراخور توان فکرى خویش، به بررسى آن پرداخته‌اند و غالبآ به امتناع عقلى آن گرایش نشان داده‌اند. در این میان، شیخ اشراق به گونه‌اى دیگر سخن گفته است. در این مقاله، تلاش شده است تا دیدگاه ایشان با توجه به آثار وى تبیین شود؛ در این زمینه، ابتدا تاریخچه آموزه تناسخ، گرایش‌هاى گوناگون در این‌باره، اصطلاحات تناسخ و انواع آن و مبانى تناسخ و مبانى انکار آن، بررسى شده و در ادامه، تبیین دقیقى از دیدگاه ایشان ارائه گردیده است. در پایان، دلایل عقلى و نقلى طرفین ـ البته بر اساس آثار شیخ اشراق ـ ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها : تناسخ، تناسخ ملکى، تناسخ ملکوتى، تناسخ صعودى، تناسخ متشابه، تناسخ نزولى، نسخ، مسخ، فسخ، رسخ.

 

مقدّمه

بحث «تناسخ» یکى از مباحث قدیمى علم‌النفس فلسفى است؛ موضوعى که در طول تاریخ، فکر بشر را به خود معطوف داشته، به گونه‌اى که اعتقاد به تناسخ در میان ملل و اقوام زیادى از مسلّمات شمرده شده است. در مغرب زمین، جزو اعتقادات مردم و دانشمندان یونان باستان بوده و امروزه در مشرق زمین نیز نحله‌هاى زیادى از جمله هندوها، بودایى‌ها و نحله‌هاى دیگر به آن اعتقاد راسخ دارند.

اندیشمندان مسلمان نیز به فراخور توان خویش، در این بحث میدان‌دارى کرده‌اند. بیشتر اندیشمندان با براهین عقلى بر امتناع آن پافشارى مى‌کنند. در مقابل، گروهى بر امکان آن پاى فشردند. شیخ اشراق نیز به عنوان یک فیلسوف، نمى‌تواند از کنار آن به راحتى بگذرد. از این‌رو، در آثار خویش، از تناسخ نیز سخن گفته و به طور گسترده، دلایل طرفین را مورد توجه قرار داده است. بررسى دیدگاه شیخ اشراق از این لحاظ اهمیت دارد که وى فیلسوفى مسلمان است و دغدغه‌هاى دینى زیادى دارد، به گونه‌اى که در تثبیت نظام فلسفى خویش، به وفور از آیات و روایات بهره گرفته است. موضوع تناسخ نیز آموزه‌اى است که به سرنوشت انسان‌ها بستگى دارد که نه دین نسبت به آن بى‌تفاوت است و نه فیلسوف مسلمان. با توجه به اینکه اعتقاد به تناسخ در متون دینى برابر با کفر دانسته شده، این پرسش مطرح مى‌شود که آیا شیخ اشراق به عنوان یک اندیشمند مسلمان، به تناسخ باور دارد یا بسان دیگر اندیشمندان مسلمان، تناسخ را انکار مى‌کند و یا هیچ‌کدام از دو نظر، وى را قانع نساخته، به دیدگاه دیگرى باور دارد؟

تلاش این مقاله بر آن است که با بررسى دقیق آثار شیخ اشراق، بدون هیچ‌گونه نگاه جانب‌دارانه، به دیدگاه نهایى وى نایل شود. بى‌تردید، زمانى مى‌توانیم درباره دیدگاه وى نظر دهیم که تنها به آثار ایشان چشم بدوزیم. از این‌رو، در این مجموعه تلاش شده است تا فارغ از برداشت‌هاى شارحان، به متن نوشته‌هاى شیخ اشراق توجه شود تا در نهایت، دیدگاه ایشان به دست آید.

پیش از پرداختن به اصل موضوع،نگاهى‌اجمالى‌به‌چندبحث مقدّماتى‌ضرورى‌به نظرمى‌رسد :

نگاه تاریخى به موضوع بحث

«تناسخ»،۱ که تعبیر دیگرى از آموزه «انتقال۲ روح» است، به عنوان یک عقیده عمومى در بسیارى از نظام‌هاى اندیشه فلسفى و باورهاى مذهبى در فضاهاى وسیع جغرافیایى و تاریخى مطرح است. هرچند در زمان کنونى، این باور را نسبت به برخى از جوامع مطرح مى‌کنند، ولى شواهدى وجود دارند مبنى بر اینکه در برخى از دوره‌ها، در همه بخش‌هاى جهان رشد کرده و به صورت‌هاى گوناگون، در میان طوایف وحشى، که در اقصا نقاط کره خاکى ساکنند، رواج یافته است.

به دیگر سخن، اعتقاد به تناسخ از دیرباز در میان ملل و اقوام گوناگون مطرح بوده، به گونه‌اى که تقریبآ در طول تاریخ بشر، همیشه گروه یا گروه‌هایى بوده‌اند که به تناسخ باور داشته، و برخى۳ آن را از جمله اعتقاداتى دانسته‌اند که علاوه بر جنوب شرق آسیا، در اروپا نیز رواج دارد، تا جایى که حتى برخى آن را به همه مذاهب فکرى نسبت داده، چنین گفته‌اند: «ما من مذهب الّا و للتناسخ فیه قدم راسخ.»

جهت دانلود متن کامل مقاله تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق کلیک نمایید


نظرات()   
   
سه شنبه 4 آبان 1395  10:57 ق.ظ

مقاله جستارى در انواع حق شامل 41صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد جستارى در انواع حق می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

بررسى انواع و اقسام حق یکى از مباحث مهم حوزه شناخت «حق» شمرده مى‌شود. اصولا آیا حق منحصر به نوع واحد است یا انواع مختلفى دارد؟ در صورت منحصر نبودن حق به نوع واحد، ملاک تقسیم‌بندى آن چیست؟ در یک نگاه کلى مى‌توان یازده نوع تقسیم‌بندى را براى حق شناسایى کرد و همراه با هریک از آن تقسیم‌بندى‌ها به بیان اقسامى چند از حق پرداخت. در این نوشتار، به برخى از آن تقسیم‌بندى‌ها و اقسام آنها پرداخته خواهد شد.

کلیدواژه‌ها : حق، امتیاز، حق اخلاقى، حق قانونى، حق خداوند.

 

مقدّمه

در بررسى حق، پس از تبیین و توضیح معنا و ماهیت آن،۱ یکى از مهم‌ترین مسائل، بررسى انواع و اقسام حق خواهد بود. اساسآ آیا حق منحصر به نوع۲ واحد است یا انواع گوناگونى دارد؟۳ محدوده حقوق انسان‌ها کجاست؟ آیا انسان صرفآ در جهت رفع نیازهاى مادى خود صاحب حقوقى شده یا چون ابعاد وجودى متعدّدى داشته، حقوق او نیز مختلف و داراى ابعاد طراحى شده است؟ آیا بشر به یک نوع حق تمایل دارد یا خواهان انواع مختلفى از حق است؟ آیا انسان حق دارد خطا کند؟

اگر حق به نوع واحد منحصر نیست، ملاک تقسیم‌بندى آن چیست؟ یعنى با عنایت به وحدت معنایى حق، افزودن چه قیودى به آن موجب حصول اقسام گوناگون حق مى‌شود؟ با توجه به کثرت حق، مصادیق آن کدام است؟

مصادیق بسیارى را براى حق برشمرده‌اند؛ اما مجموعآ حق را مى‌توان با رویکردهاى زیر تقسیم‌بندى کرد: تقسیم حق به لحاظ «منشأ» آن، تقسیم حق به «اهم» و «مهم»، تقسیم حق از جهت داشتن قابلیت اسقاط و انتقال یا نداشتن آن، تقسیم حق به لحاظ ارتباط آن با «حق بودن»، تقسیم حق از منظر تلازم آن با تکلیف، تقسیم حق به لحاظ «مالکان» آن، تقسیم حق به «بالقوه» و «بالفعل»، تقسیم حق به لحاظ «متعلّق» آن، تقسیم حق از جهت «محدوده» آن، تقسیم حق به اعتبار «حقوق اساسى» و «حقوق عادى»، و تقسیم حق به «تکوینى» و «اعتبارى».

در این مقال، برخى از این اقسام را بررسى مى‌کنیم، ضمن اینکه اقسام دیگر را در مقالى دیگر بررسى خواهیم کرد. اما پیش از بیان اقسام گوناگون «حق»، معناى لغوى و اصطلاحى آن را ذکر مى‌کنیم.

واژه «حق» در فرهنگ‌هاى لغت به معانى درستى، ثبوت، صدق، وجوب، شایستگى، امر مقضىّ، یقین (بعد از شک)، حزم، رشوه، احاطه و… آمده است.۴ همچنین این لغت در معانى اخلاقآ خوب، محِق (براساس حُکم قانون یا وظیفه)، واقعى، مطابق با عدالت یا ملاک‌هاى دیگر، و… به کار رفته است.۵ اما معناى اصطلاحى مورد نظر از «حق» (در فقه، حقوق و سیاست) در ترکیب «حق داشتن» است، نه در ترکیب «حق بودن».۶

بنابراین، مسئله مهم، یافتن معناى حق در اصطلاح «حق داشتن» است: حقى که موجودى واجد آن مى‌شود به چه معناست؟ براى مثال وقتى مى‌گوییم: «پدر بر فرزندان حقِ اطاعت شدن دارد»، معناى این «حق داشتن» چیست؟ پدر چه چیزى دارد؟ آیا حق به معناى امتیاز است یا سود یا سلطه یا شیوه‌هاى عمل یا…؟

به نظر مى‌رسد حق، «امتیاز»ى باشد که صاحب حق واجد آن است.۷ اینکه «پدر امتیاز دارد» به این معناست که این ویژگى براى پدر ثابت است که فرزندان از او اطاعت کنند. از طرف دیگر، «ویژگى» به معناى «خصوصیت» است. بر این اساس و با عنایت به اینکه امتیاز از ریشه «میز»، و «میز» به معناى ویژگى و خصوصیت است، مى‌توان امتیاز را به «اختصاص» معنا کرد. بنابراین، وقتى که مى‌گوییم: «پدر بر فرزندان خود داراى حق اطاعت است»، یعنى امتیاز اطاعت شدن (متعلّق حق) براى پدر (صاحب حق) از سوى فرزندان ثابت است؛ یا وقتى مى‌گوییم که کسى حق آزادى بیان دارد، بدین معناست که امتیاز آزادى بیان (متعلق حق) براى آن شخص (صاحب حق) ثابت است. به عبارت دیگر، حق آزادى بیان براى شخص به معناى امتیاز آزادى بیان براى او، یا اختصاص آزادى بیان به آن فرد است.

جهت دانلود متن کامل مقاله جستارى در انواع حق کلیک نمایید


نظرات()   
   

مقاله حیات برزخى از منظر حکمت متعالیه، قرآن و سنّت شامل 37صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   حیات برزخى از منظر حکمت متعالیه، قرآن و سنّت می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده

بدن ابزارى براى نفس مجرّد انسانى است که به وسیله آن مى‌تواند استعدادهاى نهفته خود را متبلور و شکوفا سازد. نفس، پس از قطع علاقه از بدن، در وعائى دیگر به نام عالم «برزخ» یا عالم «مثال»، با

تعلق گرفتن به «قالب مثالى» یا «جسم برزخى»، به حیات خود ادامه مى‌دهد؛ حیاتى که همراه لذایذ یا رنج‌هاى ویژه‌اى است که نتیجه افکار، عقاید، اعمال، صفات و ملکات راسخ در نفوس در طول حیات دنیوى خواهد بود. این نوشتار، ابتدا به اثبات برزخ، از منظر حکمت متعالیه، قرآن و سنّت مى‌پردازد، سپس به برخى ویژگى‌هاى برزخ و برزخیان اشاره مى‌کند، و آن‌گاه دیدگاه برخى از فلاسفه را که معتقدند در برزخ، «تکاملى براى افراد وجود ندارد» به نقد کشیده است. نویسنده معتقد است فلسفه، هرگز نمى‌تواند مدعى شود که براى برزخیان ارتقاى درجه و تکامل یا سقوط بیشتر امکان ندارد، به علاوه این دیدگاه نه تنها مخالف بسیارى از روایات وارده در مورد عالم برزخ است، که با ظاهر برخى از آیات شریفه قرآنى نیز سازگارى ندارد.

کلیدواژه‌ها : نفس، روح، موت، توفّى، بدن، قبر، برزخ، مثال.

 

مقدّمه

از منظر فلاسفه، نفس حقیقتى است داراى آثار حیاتى؛ همچون تغذیه، رشد، تولید مثل، سازگارى با محیط، درک حسّى، حرکت ارادى و تعقّل، و حالاتى مانند شادى، غم، اضطراب و دلهره. اینها همه از آثار نفس‌اند. نفس داراى مراتبى است؛ همچون نفس نباتى، نفس حیوانى و نفس انسانى که هر یک آثار ویژه خود را دارد.

تنفّس، تغذیه، رشد، تولید مثل، و سازگارى با محیط از آثار نفس نباتى‌اند. علاوه بر این، احساس و حرکت ارادى ناشى از نفس حیوانى است و علاوه بر آثار مزبور، تفکر و تعقّل از آثار نفس انسانى به شمار مى‌آید۱ و به قول ابن‌سینا، «نفس» نامى است مشترک میان معنایى که

انسان و حیوان و نبات در آن شریکند… و تعریف «نفس» به معناى دیگر، جوهرى است غیرجسمانى و آن کمال جسم و محرّک آن است به اختیار.۲ از مجموع تعاریفى که ارائه شده است، مى‌توان پى برد که «نفس» جوهرى است مجرّد که علاوه بر وجود لنفسه، داراى وجود لغیره نیز هست؛ یعنى کارها و فعالیت‌هایش مادى و با تصرف در بدن حاصل مى‌شوند و متعدد به تعدّد ابدان است.۳

در قرآن هم اگرچه گاهى واژه «روح» و گاهى «نفس» به کار رفته، ولى با بررسى آیات و روایات، مى‌توان به این نتیجه دست یافت که نفس آدمى همان روح اوست.

در زمینه وجود نفس مجرّد انسانى و مغایرت آن با بدن، دلایل و براهین متعددى اقامه شده است؛ مانند غفلت آدمى از کل اعضاى بدن و عدم غفلت از «خود»، وجود حقیقى حامل صور معقول و کثیر در آدمى، وجود حقیقتى درک‌کننده برخى مفاهیم در کمون انسان که تحقق آنها در خارج محال است (همچون ضدین، عدم و ملکه، و تناقض)، درک وحدت مطلق و معناى بسیط عقلى و به طور کلى، درک مفاهیم انقسام‌ناپذیر؛ همچون جنس، فصل و نوع از سوى انسان، تغییر و تحوّل همه اعضا و جوارح آدمى در طول هفت سال یا بیشتر و عدم تغییر «من» او، و دلایل و براهین دیگرى که هر کدام به نحوى بر وجود نفس و روح مجرّد انسانى دلالت مى‌کنند.

نفس داراى ویژگى‌هاى منحصر به خود است که یکى از آنها داشتن قوّه و استعدادى است که مى‌تواند با به فعلیت در آوردن آن، به بالاترین مرحله سعادت نایل آید یا به پست‌ترین مرحله رذیلت و پستى سقوط نماید. اما در صورتى مى‌تواند به چنین مراحلى دست یازد که به بدن تعلّق داشته، از آن مفارقت نکرده باشد؛ چراکه با تصرف در آن و به وسیله آن مى‌تواند استعدادهاى درونى خود را شکوفا سازد و به سعادت یا شقاوت ابدى نایل گردد؛ زیرا نفس موجودى فناناشدنى است۴ و پس از مفارقت از بدن، تا پیش از تحقق قیامت، در مرتبه‌اى از مراتب وجود به نام «برزخ» استقرار پیدا خواهد کرد. و پس از آن نیز معذّب به عذاب ابدى یا منعّم به نعمت‌هاى جاودان و ابدى خواهد بود.

جهت دانلود متن کامل مقاله حیات برزخى از منظر حکمت متعالیه، قرآن و سنّت کلیک نمایید


نظرات()   
   
دوشنبه 26 مهر 1395  12:31 ب.ظ

مقاله فرآیند ارتباطات در فوق برنامه  شامل 87صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد  فرآیند ارتباطات در فوق برنامه می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

ـ مقدمه (INTRODUCTION)

این شرح فرآیند برای یک واحد جدید کراکینگ اتان است که در بندر عسلویه برای مجتـمع الفین نهم صنایع پتروشیمی ایران ساخته می‌شود و شامل قسمتهای زیر است:

ـ کوره‌های کراکنیگ

ـ بخش گرم

ـ بخش تراکم

ـ بازیافت و خالص‌سازی اتیلن

ـ سیستم‌های سرمایش

ـ بخار آب، Blow Down، آب خنک‌کننده، سوخت گازی و سرویس‌های جانبی دیگر

ـ ذخیره‌سازی محصول در مخازن

ـ ذخیره‌کننده‌های مواد شیمیایی واحد خردایش اتان

ـ فلر

مشخصه‌های زیر به ایمنی، حفاظت از محیط زیست و عملکرد واحد مربوط می‌شود و باید به آنها اهمیت داده شود. آنها برای بخش‌های مختلف واحد قابل کاربرد هستند.

همه جریانهـــای هیدروکربنهای گازی تولید شـــــده در حین راه‌اندازی، کارکرد نرمال، عملیات واسطه ای (TRANSIENT OPERATION) و احیاء کاتالیست‌ها / بسترها بجزء جریان شیرهای ایمنی تانک‌های اتمسفریک، به فلر فرستاده می‌شود. در حین راه‌اندازی واحد می‌توان هیدروکربنها را برای حداقل کردن جریان فلر به کمپرسور برگرداند.

* مایعات دستگاهها (Blow Down) را می‌توان توسط اپراتور در محل تخلیه کرد.

* تمامی میعانات هیدروکربنهای آلوده شده و جریانهای آب به واحد تصفیه آب فرستاده می‌شود. هنگامی که تخلیه هیدروکربن مایع به سیستم تخلیه (Blow Down) انجام می‌شود، خروجی مایعات و گازها به محیط به شدت کاهش می‌یابد.

* همه جریانهای آب آلوده نشده و آب باران در یک واحد CPI که بیرون از واحد است تصفیه می‌شود.

* در حین از سرویس خارج شدن (Shut Down) واحد، خروجی پرژ (Purging) و SteamOut توسط بخار، آب یا نیتروژن به درام Wet Flare یا سیستم Dry Flare فرستاده می‌شود.

* کمپرسور گازهای حاصل از کراکینگ و کمپرسورهای سرمایشی به آب‌بندهای (Seals) گاز خشک که مانع از آلودگی گاز توسط نشت روغن می‌گردد، مجهز می‌شود. و همچنین آزاد شدن گاز به محیط را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد.

۲ـ پیش‌گرم‌کننده خوراک(FEED PREHEATING)

خوراک تازه از واحد بالا دستی با اتان برگشتی از بخش سرد مخلوط می‌شود. خوراک تازه برای کنترل فشار هدر در ۱۷ بار مطلق استفاده می‌شود. تمام خوراک اتان توســط Quench Water در E-201 پیش‌گرم می‌شود.

خوراک پیش‌گرم شده به هدر کوره برای تقسیم میان کوره‌ها فرستاده می‌شود. یک سیگنال برگشتی از خوراک به ازای هر کوره برای بهبود کنترل نسبت بخار آب/ خوراک در صورت تغییرات جریان فراهم است.

برای غیرفعال کردن کویلهای تشــعشـــعی، DMDS به درون بخـــار آب- رقیــــق‌سازDilution Steam)) تزریق می‌شود. جهت افزایش کارکرد (Run Length) کوره ترکیبات گوگردی برای کاهش تشکیل کک، CO و ۲CO در کویل تشعشعی به خوراک اضافه می‌گردد.

۳ـ کوره‌های کراکینگ (Cracking Furnace)

1-3- تئوری شکست حرارتی (Theory Of Thermal Cracking)

اصول اساسی پیرولیز هیدروکربنها که در اینجا بحث می‌شود به منظور آشنایی با واکنشهای شیمیایی و شرایط لازم می‌باشد. امید است که این توضیحات باعث درک بهترفرایند و کمک به بهبود شرایط کارکرد کوره‌های پیرولیز شود. این بخش، توضیحات تئوری بسیاری از واکنشهای کراکینگ را بیان می‌کند.

جهت دانلود متن کامل مقاله فرآیند ارتباطات در فوق برنامه کلیک نمایید


نظرات()   
   

مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی  شامل 25صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که یکی از تحقیق های جامع و کامل در مورد   نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی می باشد و دارای منابع معتبر می باشد

چکیده:

با افزایش سیستمهای کامپیوتر و گسترش تکنولوژی اطلاعات , بحث اصلی در علم کامپیوتر از چگونگی جمع آوری اطلاعات به نحوه استفاده از اطلاعات منتقل شده است . سیستمهای داده کاوی ,این امکان را به کاربر می دهند که بتواند انبوه داده های جمع آوری شده را تفسیر کنند و دانش نهفته در آن را استخراج نمایند .

داده کاوی به هر نوع کشف دانش و یا الگوی پنهان در پایگاه داده ها اطلاق می شود . امروزه داده کاوی به عنوان یکی از مهمترین مسائل هوش مصنوعی و پایگاه داده ، محققان بسیاری را به خود جذب کرده است . در این تحقیق ابتدا نگاه کلی بر داده کاوی ، استراتژیهای داده کاوی و… داریم ، سپس  مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده را به تفضیل بررسی کردیم و نگاهی به الگوریتمهای موجود برای آن داشتیم . سپس مسأله کشف قوانین وابستگی در پایگاه داده های پویا را مورد بحث قرار دادیم و الگوریتم های ارائه شده مربوطه را مطرح کردیم .

مقدمه :

هدف از این اراِئه و تحقیق بررسی روشهای مطرح داده کاوی است .داده کاوی هر نوع استخراج دانش و یا الگواز داده های موجود در پایگاه داده است که این دانشها و الگوها ضمنی و مستتر در داده ها هستند ,از داده کاوی می توان جهت امور رده بندی (Classification ) و تخمین (Estimation) ,پیش بینی (Prediction) و خوشه بندی (Clustering)استفاده کرد .داده کاوی دارای محاسن فراوانی است . از مهمترین آن محاسن کشف کردن دانش نهفته در سیستم است که به شناخت بهتر سیستم کمک می کند .به عنوان مثال می توان به استفاده ترکیبی از روش خوشه بندی جهت تخصیص بودجه به دسته های مختلف  از کتب اشاره کرد .

سیستمهای داده کاوی تقریبا از اوایل دهه ۱۹۹۰ مورد توجه قرار گرفتند . علت این امر نیز آن بود که تا آن زمان سازمانها بیشتر در پی ایجاد سیستمهای عملیاتی کامپیوتری بودند که به وسیله آنها بتوانند داده های موجود در سازمان خود را  سازماندهی کنند . پس از ایجاد این سیستمها ,روزانه حجم زیادی از اطلاعات جمع آوری میشد که تفسیر کردن آنها از عهده انسان خارج بود . به همین دلیل , نیاز به تکنیکی بود که از میان انبوه داده معنی استخراج کند و داده کاوی به همین منظور ایجاد و رشد یافت .

بنابر این هدف اصلی از داده کاوی ,کشف دانش نهفته در محیط مورد بررسی است که این دانش می تواند شکلهای گوناگونی داسته باشد . دانش استخراج شده می تواند به فرم الگوهای موجود در داده ها باشد که کشف این الگوها منجر به شناخت بهتر سیستم نیز می شود . الگوهای استخراجی عموما بیانگر روابط بین ویژگیهای سیستم هستند بعنوان مثال در سیستم تجاری یک الگو می تواند بیانگر رابطه بین نوع کالا و میزان تقاضای آن باشد .

در این تحقیق داده کاوی مورد بحث قرار می گیرد . علل استفاده از داده کاوی و منابعی که داده کاوی بر روی آنها اعمال می شود ,علاوه بر این خلاصه ای از روشهای رایج داده کاوی ارائه شده است . تکنیکهای داده کاوی و قوانین وابستگی و الگوریتمهای موجود (Apriori , Aprior TID, Partition, Eclat ,Max Eclat , Vector ) و الگوریتم با ساختار  Trie وfp grow و الگوریتمهای کاهشی مورد بررسی قرار می گیرند و در هر مورد مثالها , موارد کاربرد ,تکنیکها و نقاط قوت و ضعف  مورد بررسی قرار گرفته اند .

Data mining(داده کاوی)

تعریف :

Data Mining represents a process developed to examine large amounts of

data routinely collected. The term also refers to a collection of tools used to

perform the process. Data mining is used in most areas where data are

collected-marketing, health, communications, etc.

     داده کاوی فرآیند بکارگیری یک یا چند تکنیک آموزش کامپیوتر، برای تحلیل و استخراج  داده های یک پایگاه داده می باشد.در واقع هدف داده کاوی یافتن الگوهایی در داده هاست.

دانش کسب شده از فرآیند داده کاوی بصورت مدل یا تعمیمی از داده ها نشان داده می شود.

     چندین روش داده کاوی وجود دارد با این وجود همه روشها “  آموزش بر مبنای استنتاج “ را بکار می برند.

آموزش بر مبنای استنتاج، فرآیند شکل گیری تعاریف مفهوم عمومی از طریق مشاهده مثالهای خاص از مفاهیمی که آموزش داده شده اند، است.

جهت دانلود متن کامل مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی کلیک نمایید


نظرات()   
   
  • تعداد کل صفحات :5  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
آخرین پست ها

پرسشنامه شاخص های مدل تعالی سازمانی EFQM..........شنبه 25 دی 1395

پرسشنامه عزت نفس سازمانی..........شنبه 25 دی 1395

پرسشنامه ..........سه شنبه 21 دی 1395

پایان نامه روشهای کنترل ذرات ریز در گازها..........شنبه 22 آبان 1395

پروژه استفاده از بورو سولفوریک اسید به عنوان اسید جامد در واکنش بیجینیلی..........شنبه 22 آبان 1395

گزارش کارآموزی واحد مالی بیمارستان..........یکشنبه 16 آبان 1395

گزارش کارآموزی واحد نظارت بر اجرای طرح های شرکت گاز..........یکشنبه 16 آبان 1395

مقاله آجر..........چهارشنبه 12 آبان 1395

مقاله اجرای آسفالت گرم..........چهارشنبه 12 آبان 1395

مقاله تشکیک در سه مکتب فلسفى..........شنبه 8 آبان 1395

مقاله تناسخ از دیدگاه شیخ اشراق..........شنبه 8 آبان 1395

مقاله جستارى در انواع حق..........سه شنبه 4 آبان 1395

مقاله حیات برزخى از منظر حکمت متعالیه، قرآن و سنّت..........سه شنبه 4 آبان 1395

مقاله فرآیند ارتباطات در فوق برنامه..........دوشنبه 26 مهر 1395

مقاله نگاهی بر داده کاوی و کشف قوانین وابستگی..........دوشنبه 26 مهر 1395

همه پستها